Vinaora Nivo Slider 3.x
1174097
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
76
189
1030
1171871
3874
38386
1174097

Your IP: 35.175.191.46
2023-09-23 14:38
September 2023
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.1  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  1.2  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค

เรื้อรังจนรักษาไม่หาย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  1.3  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

  1.4  มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

  1.5  ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. เอกสารประกอบใบสมัคร (ต้องยื่นด้วยตนเอง)                    

   2.1  ใบสมัคร (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน)

   2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้สมัคร              

  2.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 

  2.4  สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์             

  2.6  ใบรับรองแพทย์  (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  3.1  รับสมัครสมาชิกกรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดา  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และกรณีบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแต่อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร  รับเงินค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  300  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดามีอายุ  60 -  65  ปี)  สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

  3.2  รับสมัครสมาชิกกรณีบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู  รับเงิน ค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,050  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิกมีอายุ  60 -  65  ปี) สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

สมาคมฌาปนกิจฯ สอ.ครูหนองบัวลำภู

/attachments/article/1/คณะกรรมการดำเนินการ.pdf

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด(สฌ.นภ.) โทร.042-316-643ต่อ115  www.scncoop.com

   ๑๒ สิงหาคม   

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

 

 

กรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 16

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ (กำลังปรับปรุง)

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบฯ/เจ้าหน้าที่ (คลิ๊กดูรายชื่อ)

ภาพกิจกรรมสมาคมฯมอบค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตใน ปี 2566

  1.  แจ้งสมาชิกตาย เดือน มกราคม 2566 จำนวน  11 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

  2. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน  7 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   3. แจ้งสมาชิกตาย เดือน มีนาคม 2566    จำนวน  9 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ) 

   4. แจ้งสมาชิกตาย เดือน เมษายน 2566    จำนวน 7 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   5. แจ้งสมาชิกตาย เดือน พฤษภาคม 2566  จำนวน 8 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   6. แจ้งสมาชิกตาย เดือน มิถุนายน 2566  จำนวน 14 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   7. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กรกฎาคม 2566   จำนวน  7 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ) 
   8. แจ้งสมาชิกตาย เดือน สิงหาคม 2566   จำนวน   ราย(คลิ๊กดูรายขื่อ)

    9. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กันยายน  2566   จำนวน   ราย(คลิ๊กดูรายขื่อ)

   10.แจ้งสมาชิกตาย เดือน ตุลาคม  2566   จำนวน   ราย(คลิ๊กดูรายขื่อ)

   11.แจ้งสมาชิกตาย เดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

   12.แจ้งสมาชิกตาย เดือน ธันวาคม 2566 จำนวน ราย (คลิ๊กดูรายชื่อ)

 

ำนวนสมาชิก ณ 31 กรกฎาคม 2566
    ยอดยกมา(เดือนที่แล้ว) 5,553 คน
  บวก เข้าใหม่  6    คน
  บวก ขอคืนสมาชิก
 คน
  หัก สมัครซ้ำ คน
  หัก ลาออก  คน
  หัก ตาย(ถึงแก่กรรม)  คน
  หัก ให้ออก(มติประขุมครั้งที่แล้ว 3 คน
  สรุป  คงเหลือยกไป  5,545
คน

 รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ เดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 6 ราย

(คลิ๊กดูรายชื่อ)
การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รอบ 2 เดือนกรกฎาคม 2566 /ทายาทมาติดต่อ
ขอรับเงิน จำนวน 8 ราย แก่ทายาทสมาชิก
สมชิกขอลาออก เดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 4 ราย
 
              สำหรับผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด (สฌ.นภ.) 
 ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 150,000 บาท
รับสมาชิกจากบุคคลากรของหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายชื่อสมาชิกที่ถูกประกาศให้พ้นการเป็นสมาชิกภาพจากสมาคมฯ
ปี 2566 (คลิ๊กดู) ในเดือน -ก.พ.(5 ราย)  -มี.ค.(6 ราย) - เม.ย.(8 ราย) - พ.ค.(16 ราย)  - มิ.ย.(4 ราย)- ก.ค.(5 ราย)  - ส.ค.( ราย) - ก.ย.( ราย)  - ต.ค.(ราย)  - พ.ย.(ราย)  - ธ.ค. ( ราย)
 
ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน ปี 2566(คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละเดือน)  1. ม.ค. (12 รายๆละ 30 บาท ค่าบำรุง 50 บาท รวมเป็นเงิน 410 บาท)  2. ก.พ. (12 รายๆละ 30 เป็นเงิน 360 บาท)  3. มี.ค. (8 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 240 บาท)  4.เม.ย.(7 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 310 บาท) 5.พ.ค.(8 รายๆละ 30 บาม รวมเป็นเงิน 240 บาท)  6.มิ.ย.(7 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 210 บาท  7.ก.ค.(12 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 360 บาท)
 

ไม่มีรูป

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

               ปี 2566
-----------------------------------

เดือน จำนวนเงิน
มกราคม 410.00 บาท
กุมภาพันธ์ 360.00 บาท
มีนาคม 240.00 บาท
เมษายน
310.00 บาท
 พฤษภาคม            240.00 บาท
 มิถุนายน          210.00 บาท
กรกฎาคม          360.00 บาท
สิงหาคม                  - บาท 
 กันยายน                   - บาท
 ตุลาคม                  - บาท
 พฤศจิกายน

ธันวาคม 

                 - บาท

                 - บาท


-----------------------------------

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท

ค่าบำรุงรายปี ปีละ        50 บาท

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300บาท

สถาบันการเงิน


 

   

 

 

 

 

 

 

ข่าววันนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

Copyright © 2018. All Rights Reserved.