Vinaora Nivo Slider 3.x
923430
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
1698
1769
3467
905974
45976
45381
923430

Your IP: 3.239.119.61
2023-01-30 21:20
January 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกใหม่

1. สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1.1  ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  1.2  ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และในวันสมัครไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรค

เรื้อรังจนรักษาไม่หาย  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

  1.3  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

  1.4  มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

  1.5  ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

2. เอกสารประกอบใบสมัคร (ต้องยื่นด้วยตนเอง)                    

   2.1  ใบสมัคร (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน)

   2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรข้าราชการผู้สมัคร              

  2.3  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 

  2.4  สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)

  2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์             

  2.6  ใบรับรองแพทย์  (ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  3.1  รับสมัครสมาชิกกรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดา  มีอายุไม่เกิน  65  ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และกรณีบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแต่อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร  รับเงินค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  300  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิก  คู่สมรส  และบิดามารดามีอายุ  60 -  65  ปี)  สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

  3.2  รับสมัครสมาชิกกรณีบุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู  รับเงิน ค่าสมัคร  ค่าบำรุง  และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  พร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมชำระเงินค่าสมัคร  100  บาท  ค่าบำรุง  50  บาท  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,050  บาท  และค่าความมั่นคง  3,000  บาท(กรณีสมาชิกมีอายุ  60 -  65  ปี) สมาคมประชุมพิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติการเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป

สมาคมฌาปนกิจฯ สอ.ครูหนองบัวลำภู

/attachments/article/1/คณะกรรมการดำเนินการ.pdf

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด(ส.ฌ.นภ.) โทร.042-316-643ต่อ115  www.scncoop.com

 

 

  คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร 

  เข้าศึกษาดูงานกิจการ สมาคม สฌ.หนองบัวลำภู  

  คณะกรรมการประชุมประจำเดือน  

   ตุลาคม 2565 ณ 28 พ.ย.65  

 

กรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 15 (คลิ๊กดู)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ (คลิ๊กดู)

 คณะกรรมการผู้ตรวจสอบฯ/เจ้าหน้าที่ (คลิ๊กดู)

ภาพกิจกรรมสมาคมฯมอบค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 

 แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตใน ปี 2565

   2. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน  8 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   3. แจ้งสมาชิกตาย เดือน มีนาคม 2565    จำนวน  14 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ) 

   4. แจ้งสมาชิกตาย เดือน เมษายน 2565    จำนวน  3 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   5. แจ้งสมาชิกตาย เดือน พฤษภาคม 2565  จำนวน 17 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   6. แจ้งสมาชิกตาย เดือน มิถุนายน 2565  จำนวน 9 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

   7. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กรกฎาคม 2565   จำนวน  3  ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ) 
   8. แจ้งสมาชิกตาย เดือน สิงหาคม 2565   จำนวน 13 ราย (คลิ๊กดูรายขื่อ)

    9. แจ้งสมาชิกตาย เดือน กันยายน  2565   จำนวน 8 ราย(คลิ๊กดูรายขื่อ)

    10.แจ้งสมาชิกตาย เดือน ตุลาคม  2565   จำนวน 8 ราย(คลิ๊กดูรายขื่อ)

    11.แจ้งสมาชิกตาย เดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 14 ราย (คลิ๊กดูรายละเอียด)

 

ำนวนสมาชิก ณ 30 พฤศจิกายน 2565
    ยอดยกมา(เดือนที่แล้ว) 5,612 คน
  บวก เข้าใหม่  6    คน
  บวก ขอคืนสมาชิก
 คน
  หัก สมัครซ้ำ คน
  หัก ลาออก  คน
  หัก ตาย(ถึงแก่กรรม) 14   คน
  หัก ให้ออก(มติประขุมครั้งที่แล้ว คน
  สรุป  คงเหลือยกไป  5,594
คน

 รายชื่อสมาชิกเข้าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน  6  ราย

(คลิ๊กดูรายชื่อ)
การจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ รอบ 2 เดือน พฤศจิกายน 2565 และมาติดต่อ
ขอรับเงิน จำนวน 11 ราย แก่ทายาทสมาชิก
สมาชิกลาออก เดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 3 ราย
 
              สำหรับผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด (สฌ.นภ.) 
 ทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ จะได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 150,000 บาท
รับสมาชิกจากบุคคลากรของหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู
รายชื่อสมาชิกที่ถูกประกาศให้พ้นการเป็นสมาชิกภาพจากสมาคมฯ
 
ยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายเดือน ปี 2565 (คลิ๊กดูรายละเอียดแต่ละเดือน)
- เม.ย. (13 รายๆละ 30 บาท รวมเงิน 390 บาท)  - พ.ค.(3 รายๆละ 30 บาท รวมเงิน 90 บาท)   - มิ.ย.(13 ราย เป็นเงิน 390 บาท) - ก.ค. (14 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 420 บาท)  - ส.ค. (4 รายๆละ 30 บาม รวมเป็นเงิน 120 บาท)  - ก.ย. (11 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 330 บาท) - พ.ย.( 7 รายๆละ 20 = 210 บาท และค่าบำรุง 50 บาท  รวมเป็นเงิน 260 บาท)  - ธ.ค ( 14 รายๆละ 30 บาท รวมเป็นเงิน 420 บาท)  -ม.ค.66 ( จ านวน 12 รายๆละ 30 บาท เป็นเงิน 360 บาท และค่าบำรุงรายปีๆ 50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 410 บาท )
 

DSCF3881.jpg

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

               ปี 2565
-----------------------------------

เดือน จำนวนเงิน
มกราคม - บาท
กุมภาพันธ์ - บาท
มีนาคม - บาท
เมษายน
390.00 บาท
 พฤษภาคม            90.00 บาท
 มิถุนายน        390.00 บาท
กรกฎาคม        420.00 บาท
สิงหาคม       120.00 บาท 
 กันยายน       330.00  บาท
 ตุลาคม       270.00  บาท
 พฤศจิกายน

ธันวาคม 

                   บาท

                   บาท


-----------------------------------

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท

ค่าบำรุงรายปี ปีละ        50 บาท

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 300บาท

สถาบันการเงิน


 

   

 

 

 

 

 

 

ข่าววันนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด

Copyright © 2018. All Rights Reserved.